• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - E-5997/2010(ASW)Parlamentní otázka
E-5997/2010(ASW)

Odpověď Viviane Redingové jménem Komise

Pokud jde o první a pátou otázku vážené paní poslankyně, Komise by ráda poukázala na svou odpověď na písemnou otázku E-3422/10[1]. Je třeba navíc poznamenat, že Stockholmský akční plán stanoví možný přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě[2]. Problematiku podvodů, jež se týkají katalogů hospodářských subjektů, lze považovat za součást tohoto širšího přezkumu. Komise předloží v této souvislosti do konce roku 2011 sdělení, které vymezí a prozkoumá oblasti možné revize této směrnice. Sdělení bude zahrnovat důkladnou analýzu praktik katalogových firem, jež zohlední dostupné údaje o jejich aktivitách a obětech.

Pokud jde o další otázky vážené paní poslankyně, Komise může samozřejmě potvrdit, že mnoho katalogových firem má své sídlo mimo Evropskou unii. Komise prozkoumá možné uzavření dohod o spolupráci se třetími zeměmi, jak se uvádí v její odpovědi na usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 (INI/2008/2126). Účelem jednání, jež v současné době probíhají na základě nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele[3], je usnadnit spolupráci s třetími zeměmi při vymáhání práva, a to v oblasti obchodních praktik vůči spotřebitelům. Komise vyhodnotí poznatky získané z uvedených zkušeností a posoudí, zda mohou být použity v rámci vztahů mezi firmami.

Komise bude pokračovat v činnostech zvyšujících povědomí a zaměřených na evropské podnikatelské organizace a obchodní sítě, jako je například Enterprise Europe Network. Je si vědoma různých iniciativ, jejichž cílem je šířit informace o podvodech v souvislosti s katalogy hospodářských subjektů. Žádné finanční prostředky na tyto aktivity však neposkytla.

Úř. věst. C 216 E ze dne 22/07/2011