Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-6096/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-6096/2010

Αθέτηση οικονομικής συμφωνίας του Ελληνικού Κράτους με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-6096/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Η οικονομική συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου - ΟΣΕ, κυρωμένη με το Ν.Δ. 1300/ 1972, δέσμευσε για λόγους ισότιμου ανταγωνισμού το Ελληνικό Δημόσιο για συμμετοχή στις δαπάνες επενδύσεων, συντήρησης και φύλαξης του σιδηροδρομικού δικτύου σε ποσοστό αντίστοιχο με τις οδικές υποδομές. Οριζόταν επίσης ρητά υποχρέωση συμμετοχής και στους τόκους δανείων του ΟΣΕ για έργα υποδομής και επιδομής. Ανάλογες ρυθμίσεις προβλέφθηκαν και στα μεταγενέστερα νομοθετήματα.

Τις υποχρεώσεις αυτές έχουν αθετήσει κατά πάγια πρακτική όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως μόνος μέτοχος του ΟΣΕ, επέβαλε συστηματικά δανεισμό του οργανισμού με κρατικές εγγυήσεις για το σύνολο των ποσών που όφειλε να καλύπτει το ίδιο, αλλά και για την εξυπηρέτηση αντίστοιχων προηγούμενων δανείων. Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και για τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας που προβλέπονται από τον ελληνικό Ν.2671/98, αλλά και για τις Υποχρεώσεις Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, που καταβάλλονται προς όλα τα άλλα δημόσια μεταφορικά μέσα πλην του σιδηροδρόμου. Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών, ο σιδηρόδρομος είναι επί δεκαετίες το μόνο μεταφορικό μέσο όπου μεγάλο μέρος της εθνικής συμμετοχής καταβάλλεται μέσω δανεισμού με κρατική εγγύηση και όχι με απευθείας κρατική χρηματοδότηση.

Εξειδικευμένοι πανεπιστημιακοί[1] υπολογίζουν το πραγματικό χρέος του ΟΣΕ σε λιγότερο από 10 % των επίσημων ποσών. Το υπόλοιπο αποτελεί «κρυφό» δημόσιο χρέος, που επιβλήθηκε στον ΟΣΕ με στόχο να μην εμφανίζονται στα δημόσια ελλείμματα και στο συνολικό δημόσιο χρέος οι σχετικές υποχρεώσεις του κράτους.

Ερωτάται η Επιτροπή:

ΕΕ C 216 E, 22/07/2011