Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-6744/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-6744/2010

EU‑finansiering af beskyttelse mod rabies og kastrationsprogrammer for omstrejfende hunde

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-6744/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Rebecca Harms (Verts/ALE)

Den tiltagende udbredelse af omstrejfende hunde i nogle EU‑lande er et stort problem. De nationale og internationale dyrebeskyttelsesorganisationer samarbejder derfor i disse lande efter aftale og med støtte fra de lokale ansvarlige myndigheder for at bekæmpe de elendige forhold, som disse omstrejfende hunde lever under, på effektiv vis og med gode resultater via kastrationsprogrammer. Desværre anvendes der i nogle lande på trods heraf fangst- og drabsmetoder, som ikke er i overensstemmelse med den generelt formulerede konsensus og grundtone i Lissabontraktaten om, at dyr skal betragtes som følsomme væsener, der er i stand til at føle lidelser.

Med meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om »En EF‑handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006‑2010« og »Fællesskabets dyresundhedsstrategi 2007‑2013« i 2006 skabte Kommissionen mulighed for, at der på trods af den manglende forankring af dyrebeskyttelse i EU‑traktaterne kunne træffes foranstaltninger på dette område. Der findes en acceptabel løsning i form af den videnskabeligt anerkendte og egnede metode, der praktiseres med succes på internationalt plan, den såkaldte CCR‑metode (Catch-Castrate‑Release), som med stor succes og effektivt forhindrer, at hundene formerer sig ukontrolleret, og som inden for rammerne af dyrevelfærdsstrategien kan kombineres på hensigtsmæssig vis og gennemføres ved hjælp af omfattende vaccinationsprogrammer til beskyttelse mod rabies.

1. Stilles der eller er der planer om at stille EU‑midler til rådighed med henblik på at støtte de relevante programmer i de pågældende lande? Hvorledes fordeles disse midler?

2. Stilles der eller er der planer om at stille EU‑midler til rådighed med henblik på, at man i de pågældende lande videnskabeligt følger de systematiske kastrationsprogrammer op, der gennemføres som et led i CCR‑metoden kombineret med vaccinationsstrategien til bekæmpelse af rabies, og herefter evaluerer disse? Hvorledes fordeles disse midler?

EFT C 216 E af 22/07/2011