Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-6744/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-6744/2010

Χρηματοδότηση της ΕΕ για τα προγράμματα πρόληψης της λύσσας και στείρωσης των αδέσποτων σκύλων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-6744/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Rebecca Harms (Verts/ALE)

Ο πολλαπλασιασμός των αδέσποτων σκύλων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο, εθνικές και διεθνείς φιλοζωικές οργανώσεις σε αυτές τις χώρες, σε συνεργασία και με την στήριξη των αρμόδιων τοπικών αρχών, εργάζονται για την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων σκύλων μέσω προγραμμάτων στείρωσης. Δυστυχώς όμως, σε ορισμένες χώρες εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέθοδοι παγίδευσης και θανάτωσης, οι οποίες αντίκεινται στο περιεχόμενο της Συνθήκης της Λισσαβόνας που περιγράφει τα ζώα ως ευαίσθητα όντα ικανά να νιώσουν πόνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του «κοινοτικού σχεδίου δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010» που παρουσιάστηκε το 2006 και μέσω της «στρατηγικής για την υγεία των ζώων 2007-2013» κατάφερε να αποκτήσει τη δυνατότητα παρέμβασης παρά την απουσία σχετικής νομικής βάσης στις συνθήκες της ΕΕ σε ό,τι αφορά την προστασία των ζώων. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη και αποτελεσματική μέθοδος CCR (παγίδευση-στείρωση-απελευθέρωση) που εφαρμόζεται επιτυχώς σε όλο τον κόσμο, αποτελεί αποδεκτή λύση για την αποτελεσματική και αποδοτική πρόληψη του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των αδέσποτων σκύλων και μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με προγράμματα εμβολιασμού κατά της λύσσας στο πλαίσιο της στρατηγικής για την υγεία των ζώων.

1. Διατίθενται ή προβλέπονται κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη τέτοιου είδους προγραμμάτων στις χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, και με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η κατανομή τους;

2. Διατίθενται ή προβλέπονται κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη έργων στις χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, με στόχο την εξασφάλιση επιστημονικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων συστηματικής στείρωσης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της μεθόδου CCR και σε συνδυασμό με την στρατηγική εμβολιασμού κατά της λύσσας, και με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η κατανομή αυτών των κονδυλίων;

ΕΕ C 216 E, 22/07/2011