Parlamentin kysymys - E-6744/2010Parlamentin kysymys
E-6744/2010

EU-hankerahoitus kulkukoirien raivotautirokotus- ja kastrointiohjelmille

Kirjallisesti vastattava kysymys E-6744/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Rebecca Harms (Verts/ALE)

Kulkukoirien lisääntyminen on suuri ongelma eräissä EU-maissa. Sen vuoksi kansalliset ja kansainväliset eläinsuojelujärjestöt toimivat näissä maissa paikallisten toimivaltaisten viranomaisten luvalla ja tuella ja toteuttavat kastrointiohjelmia kulkukoiraongelman ratkaisemiseksi. Valitettavasti joissakin maissa sovelletaan kuitenkin kiinniotto- ja tappamismenetelmiä, jotka eivät ole sopusoinnussa sen kanssa, että Lissabonin sopimuksessa on virallisesti tunnustettu eläinten olevan tuntevia olentoja.

Komissio on vuonna 2006 esittämällään eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevalla yhteisön toimintasuunnitelmalla vuosiksi 2006–2010 ja eläinten terveyttä koskevalla strategialla 2007–2013 luonut mahdollisuuden toimia, vaikka eläinten suojelu ei sisältynytkään EY-sopimuksiin. Tieteellisesti tunnustettu, asianmukainen ja maailmanlaajuisesti menestyksekkäästi käytetty CCR-menetelmä (Catch-Castrate-Release) on käyttökelpoinen ratkaisu, jolla voidaan estää tehokkaasti koirien hallitsematon lisääntyminen ja jota voidaan soveltaa mielekkäästi eläinten terveyttä koskevan strategian puitteissa yhdessä kattavien raivotautirokotusohjelmien kanssa.

1. Onko olemassa EU-hankerahoitusta tai muita määrärahoja, joilla voidaan tukea tällaisia ohjelmia kyseisissä maissa, ja miten varojen jakaminen tapahtuu?

2. Onko olemassa EU-hankerahoitusta tai muita määrärahoja, joiden turvin kyseisissä maissa voidaan toteuttaa CCR-menetelmän mukaisia järjestelmällisiä kastrointiohjelmia yhdessä raivotautirokotusohjelmien kanssa ja arvioida niitä tieteellisesti, ja miten varojen jakaminen tapahtuu?

EYVL C 216 E, 22/07/2011