Parlementaire vraag - E-6744/2010Parlementaire vraag
E-6744/2010

EU-financiering voor rabiëspreventie en castratieprogramma's voor zwerfhonden

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-6744/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Rebecca Harms (Verts/ALE)

De toename van het aantal zwerfhonden is in enkele landen van de EU een groot probleem. Nationale en internationale organisaties voor dierenbescherming werken daarom in deze landen in overleg met en met steun van de bevoegde autoriteiten ter plaatse samen, om met castratieprogramma's de ellendige situatie van zwerfhonden doeltreffend en succesvol te bestrijden. Helaas worden in enkele landen toch nog honden op manieren gevangen en gedood, die niet stroken met de door het Verdrag van Lissabon geformuleerde algemene consensus en strekking om dieren te beschouwen als wezens met gevoel en het vermogen om te lijden.

De Commissie heeft met het in 2006 voorgelegde „communautair actieplan inzake de bescherming en het welzijn van dieren 2006-2010” en de „strategie voor diergezondheid 2007-2013” de mogelijkheid geschapen om ondanks een ontbrekende verankering van dierenbescherming in de Verdragen toch actie te ondernemen. Met de wetenschappelijk erkende, adequate en wereldwijd succesvol toegepaste CCR-methode (Catch-Castrate-Release) staat een aanvaardbare oplossing ter beschikking, waarmee de ongecontroleerde toename van honden succesvol en doeltreffend voorkomen kan worden en, in het kader van de strategie voor diergezondheid, met algemene vaccinatieprogramma's ter voorkoming van rabiës, zinvol gecombineerd en uitgevoerd kan worden.

1. Bestaat er een EU-financiering of is een dergelijke financiering voorzien om in de betrokken landen dit soort programma's te steunen, en op welke wijze worden de kredieten toegewezen?

2. Bestaat er een EU-financiering of is een dergelijke financiering voorzien, zodat in de betrokken landen volgens de CCR-methode systematische castratieprogramma's in combinatie met de vaccinatiestrategie ter bestrijding van rabiës wetenschappelijk begeleid en geëvalueerd kunnen worden, en op welke wijze worden de kredieten toegewezen?

PB C 216 E van 22/07/2011