Parlamentsfråga - E-6744/2010Parlamentsfråga
E-6744/2010

EU-medel till rabiesskydd och kastrering av lösdrivande hundar

Frågor för skriftligt besvarande E-6744/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Rebecca Harms (Verts/ALE)

Den ökande förekomsten av lösdrivande hundar är ett stort problem i flera EU-länder. Nationella och internationella djurskyddsorganisationer i dessa länder samarbetar därför enligt avtal och med stöd från lokala behöriga myndigheter för att med kastreringsprogram på ett effektivt och framgångsrikt sätt bekämpa de eländiga förhållanden som dessa hundar lever under. Tyvärr använder man i vissa länder ändå metoder för infångande och avlivning som strider mot den allmänt formulerade konsensusen och andan i Lissabonfördraget om att djur ska betraktas som kännande varelser i stånd att känna lidande.

I kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 och gemenskapens strategi för djurhälsa 2007–2013 från 2006 skapade kommissionen en möjlighet att trots den bristande förankringen när det gäller djurskydd i EU-fördragen ändå kunna åstadkomma resultat på detta område. Det finns en acceptabel lösning i form av den vetenskapligt erkända och lämpliga metod som praktiseras med framgång internationellt, den så kallade CCR-metoden (Catch-Castrate-Release), som framgångsrikt och effektivt hindrar hundarna från att föröka sig okontrollerat och som inom ramen för djurhälsostrategin kan kombineras och genomföras med hjälp av ett omfattande vaccinationsprogram mot rabies.

1. Finns det redan eller finns det planer på att anslå EU-medel för att stödja dessa program i de länder som är berörda och hur ska dessa medel fördelas?

2. Finns det redan eller finns det planer på att anslå EU-medel för att göra en vetenskaplig uppföljning i de berörda länderna av systematiska kastreringsprogram som genomförs som ett led i CCR-metoden kombinerat med ett vaccinationsprogram mot rabies, och sedan göra en utvärdering, och hur ska dessa medel fördelas?

EGT C 216 E, 22/07/2011