Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-6868/2010(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-6868/2010(ASW)

Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς προκαλεί σοβαρές ανησυχίες. Όπως αναφέρει ο κ. βουλευτής, υπάρχει μια ολοκληρωμένη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) για να εξασφαλίζει την ασφαλή διακίνησή τους μέσα στην ΕΕ. Προκειμένου να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο κίνδυνος εμπορικών διακινήσεων σκύλων, γατών και νυφιτσών να εμφανίζονται δολίως ως μη εμπορικές, η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 388/2010[1] που προβλέπει ότι, όταν διακινούνται συνολικά πάνω από πέντε ζώα προς ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος, εφαρμόζονται οι αυστηροί όροι και έλεγχοι που ορίζονται για τις εμπορικές διακινήσεις.

Έχει θεσπιστεί ένα ειδικό νομικό πλαίσιο στην ΕΕ για τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοενωσιακό εμπόριο ζώντων ζώων με την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου[2]. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004[3], τα κράτη μέλη ορίζουν κανόνες για κυρώσεις που εφαρμόζονται σε παραβιάσεις των ενωσιακών διατάξεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στις συνθήκες της ΕΕ, τα κράτη μέλη είναι πρωτίστως αρμόδια για τον έλεγχο και την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Οι υπόνοιες για παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας πρέπει να κοινοποιούνται πρώτα στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

Αν φαίνεται ότι η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους δεν εφαρμόζει τους κανόνες της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του εν λόγω κράτους μέλους. Η Επιτροπή θα παρέμβει αν υπάρχουν επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία είναι επίμονη, συστηματική ή συνεχής. Οι πληροφορίες για τη μη συμμόρφωση ενός κράτους μέλους μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και μάλιστα αναζητούνται ενεργά μέσω των επιθεωρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών και του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων που έχει την έδρα του στο Γκραντζ, στην Ιρλανδία.

Η Επιτροπή δεν έχει επί του παρόντος λόγους να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά κράτους μέλους λόγω μη εκτέλεσης της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά ελέγχους στη διακίνηση ζώων συντροφιάς. Ωστόσο, αν ο κ. βουλευτής, έχει στην κατοχή του άλλες σχετικές πληροφορίες, η Επιτροπή θα τις αναλύσει προσεκτικά.

ΕΕ C 243 E, 20/08/2011