Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-7291/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-7291/2010

  Patientrettighedsdirektivet — Gensidig anerkendelse af recepter

  Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-7291/2010
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 117
  Morten Løkkegaard (ALDE)

  Fra årsskiftet vil apoteker i Danmark være forpligtet til at ekspedere recepter udstedt i andre EU‑medlemslande. Dette på trods af problemer for apotekspersonalet i at kontrollere, at recepten er ægte, og om den i en anden medlemsstat er udstedt af et medlem af et lovreguleret sundhedserhverv, som lovligt har ret til dette.

  Har Kommissionen overvejet at tillade en udskydelse af ikrafttrædelsen af denne gensidige anerkendelse af recepter i lyset af, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og kontrolsystemer ikke forventes på plads i den nære fremtid?

  EFT C 243 E af 20/08/2011