Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-7291/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-7291/2010

Οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών – Αμοιβαία αναγνώριση των συνταγών φαρμάκων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-7291/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Morten Løkkegaard (ALDE)

Από το νέο έτος, τα φαρμακεία στη Δανία θα υποχρεούνται να εκτελούν συνταγές που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Και τούτο παρά το γεγονός ότι συνιστά πρόβλημα για το προσωπικό του φαρμακείου να ελέγχει την αυθεντικότητα της συνταγής και εάν εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος από μέλος νομοθετικά κατοχυρωμένης επαγγελματικής ένωσης στον κλάδο της υγείας, με δικαίωμα συνταγογράφησης.

Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να επιτρέψει την καθυστέρηση της έναρξης ισχύος της εν λόγω αμοιβαίας αναγνώρισης των συνταγών φαρμάκων, δεδομένου ότι δεν αναμένεται στο άμεσο μέλλον η θέσπιση των αναγκαίων μηχανισμών ασφαλείας και συστημάτων ελέγχου;

ΕΕ C 243 E, 20/08/2011