Parlamentin kysymys - E-7291/2010Parlamentin kysymys
E-7291/2010

Potilasoikeusdirektiivi – Reseptien vastavuoroinen tunnustaminen

Kirjallisesti vastattava kysymys E-7291/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Morten Løkkegaard (ALDE)

Vuodenvaihteesta lähtien apteekit Tanskassa velvoitetaan toimittamaan muissa EU:n jäsenvaltioissa kirjoitetut reseptit. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että apteekkihenkilökunnan on vaikeaa valvoa, ovatko reseptit aitoja ja onko toisessa jäsenvaltiossa reseptin kirjoittanut henkilö sellaisen säännellyn terveydenhoitoalan ammatin harjoittaja, jolla on oikeus siihen.

Onko komissio harkinnut lykätä tätä reseptien vastavuoroisen tunnustamisen voimaantuloa, koska tarvittavia turvatoimia ja valvontajärjestelmiä ei odoteta olevan käytettävissä lähitulevaisuudessa?

EYVL C 243 E, 20/08/2011