Parlamentsfråga - E-7874/2010Parlamentsfråga
E-7874/2010

Säkerheten hos ett vanligt förekommande bekämpningsmedel

Frågor för skriftligt besvarande E-7874/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

I en studie[1] uppges glyfosat, det verksamma ämnet i världens mest sålda bekämpningsmedel, Roundup, i försök framkalla dysplasi hos grodembryon och kycklingembryon, i mycket lägre doser än de som används vid besprutningar inom jordbruket och långt under de högsta tillåtna restmängder som gäller för produkter inom EU. Anledningen till denna studie var hälsorapporter som visade på en hög andel dysplasier bland nyfödda i landsbygdsområden i Argentina där Monsantos genetiskt modifierade soja ”Roundup Ready” (RR) odlas i enorma monokulturer med regelbunden besprutning från luften.

Ännu mer betecknande är kanske siffrorna: Gränsvärdet för högsta tillåtna glyfosathalt i sojabönor i EU är 20 mg/kg. Vad som är intressant är att gränsvärdet har höjts 200 gånger (från 0,1 mg/kg till 20 mg/kg 1997) sedan genetiskt modifierad RR-soja började saluföras i Europa. I den omnämnda studien fann man dysplasier hos embryon som hade utsatts för 2,03 mg/kg glyfosat. Själva sojan kan som produkt innehålla glyfosatrester med upp till 17 mg/kg. Roundup används ofta i kombination med genetiskt modifierad soja.

Jag vill fråga kommissionen följande:

EGT C 243 E, 20/08/2011