Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 32kWORD 61k
9 Δεκεμβρίου 2010
E-8705/2010(ASW)
Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-8705/2010

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ενωσιακής οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ )(1), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θέσουν σε εφαρμογή, έως τα τέλη 2006, τα εθνικά τους προγράμματα παρακολούθησης, και να τα γνωστοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 22 Μαρτίου 2007.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης στα κράτη μέλη. Η έκθεση δημοσιεύθηκε την 1η Απριλίου 2009(2). Μέχρι τότε η Ελλάδα δεν είχε γνωστοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά της προγράμματα παρακολούθησης.

Η Ελλάδα γνωστοποίησε τα εθνικά της προγράμματα παρακολούθησης ως προς τα επιφανειακά ύδατα τον Μάιο 2009 και για τα υπόγεια ύδατα τον Αύγουστο 2009. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν την παρακολούθηση των στοιχείων βιολογικής ποιότητας. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, ιδιαίτερα της κατάστασης των υδατικών μαζών, χρειάζεται να αναφέρονται στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να γνωστοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδιά τους διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών το αργότερο στις 22 Μαρτίου 2010. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή δεν έχει λάβει τα ελληνικά σχέδια, και ως εκ τούτου τον Ιούνιο 2010 κίνησε διαδικασία παράβασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί ανάλυση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της ΟΠΥ. Η ανάλυση αυτή θα περιλάβει έλεγχο της συμμόρφωσης των προγραμμάτων παρακολούθησης και τις εκτιμήσεις της οικολογικής κατάστασης, καθώς και τη διασύνδεση μεταξύ των δεδομένων παρακολούθησης και της ανάπτυξης του προγράμματος μέτρων. Ειδική προσοχή θα δοθεί επίσης στην υλοποίηση του προγράμματος μέτρων και της χρηματοδότησής του. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τίποτε για ενωσιακή χρηματοδότηση προοριζόμενη για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών στην Ελλάδα. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα ελληνικά σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών μόλις θα είναι διαθέσιμα, θα συντάξει δε λεπτομερή έκθεση σχετικά με το περιεχόμενο των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. Η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τα τέλη 2012.

(1)ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(2)http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm#second

ΕΕ C 249 E, 26/08/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου