Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-8705/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-8705/2010

  Forvaltningsplaner for vandområdedistrikter i Grækenland

  Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-8705/2010
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 117
  Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

  Den græske regering har gennemført finanseringen af udarbejdelsen af forslag til forvaltningsplaner for vandområdedistrikterne i overensstemmelse med anvendelsen af artikel 13 i vandrammedirektivet, direktiv 2000/60/EF.[1]

  Dette er sket, til trods for at de påkrævede forhåndsundersøgelser ikke overholdes i henhold til artikel 8 i direktivet, som omhandler overvågningen af overfladevand og grundvand.

  Der findes ingen ingen videnskabelige data, nærmere bestemt biologiske data, som understøtter gennemførelsen af forvaltningsplanerne. Eftersom der endnu ikke eksisterer en form for overvågningsnetværk, vil det ikke være muligt at vurdere effektiviteten af de foranstaltninger/projekter, der vil være sat i værk.

  Kommissionen bedes besvare følgende spørgsmål:

  EFT C 249 E af 26/08/2011