Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 47kWORD 41k
26 Οκτωβρίου 2010
E-8705/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-8705/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Θέμα: Σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής στην Ελλάδα
 Γραπτή απάντηση 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη χρηματοδότηση εκπόνησης προτάσεων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής κατά την εφαρμογή του άρθρου 13 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ(1).

Αυτό όμως συμβαίνει χωρίς να υπάρχει το προαπαιτούμενο έργο της συμμόρφωσης προς το άρθρο 8 της οδηγίας, που αφορά στην παρακολούθηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Δεν υπάρχουν δεδομένα, ιδιαίτερα βιολογικά δεδομένα, που να υποστηρίζουν την περαίωση των διαχειριστικών σχεδίων. Καθώς λοιπόν δεν υπάρχει ακόμη δίκτυο παρακολούθησης, δεν υπάρχει ούτε τρόπος εκτίμησης της αποτελεσματικότητας για όποια από τα μέτρα/έργα υλοποιηθούν.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Συμφωνεί με τη χρηματοδότηση πράξεων σε ένα κράτος μέλος το οποίο δεν εκπληρώνει τα κριτήρια ουσιαστικής επάρκειας ως προς το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιήσουν οι επιμέρους δράσεις;
2. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων στην περίπτωση αυτή;

(1)http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263598-2010:TEXT:EL:HTML

 ΕΕ C 249 E, 26/08/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου