Parlamentin kysymys - E-8705/2010Parlamentin kysymys
E-8705/2010

Vesipiirien hoitosuunnitelmat Kreikassa

Kirjallisesti vastattava kysymys E-8705/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Kreikan hallitus on päättänyt rahoittaa vesipiirien hoitosuunnitelmien laadinnan yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin (EY) N:o 2000/60[1] 13 artiklan mukaisesti.

Ennen päätöksentekoa ei kuitenkaan ollut tehty vaadittuja töitä mainitun direktiivin 8 artiklan mukaisen pintaveden ja pohjaveden tilan seuraamiseksi. Hoitosuunnitelmien toteuttamista tukevia, etenkään biologisia, tietoja ei ole. Seurantaverkoston puuttumisen vuoksi ei ole myöskään mahdollista arvioida toteutettujen toimenpiteiden ja/tai töiden tehokkuutta.

Komissiolle esitetään seuraavat kysymykset:

EYVL C 249 E, 26/08/2011