Parlamentsfråga - E-8705/2010Parlamentsfråga
E-8705/2010

  Förvaltningsplaner för avrinningsområden i Grekland

  13.10.2010

  Frågor för skriftligt besvarande E-8705/2010
  till kommissionen
  Artikel 117 i arbetsordningen
  Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

  Den grekiska regeringen har finansierat utarbetandet av förslag till förvaltningsplaner för avrinningsområden i enlighet med artikel 13 i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG[1].

  Detta gör man dock utan att först ha uppfyllt de krav i direktivets artikel 8 som avser övervakning av ytvattenstatusen och grundvattenstatusen. Det finns inga data, särskilt inte biologiska data, som stöder genomförandet av förvaltningsplanerna. Eftersom det ännu inte finns något övervakningsnät finns det inte heller något sätt att bedöma effektiviteten hos de åtgärder/projekt som kommer att genomföras.

  Jag vill fråga kommissionen följande:

  EGT C 249 E, 26/08/2011