Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 23k
26 oktober 2010
E-8705/2010
Frågor för skriftligt besvarande E-8705/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Angående: Förvaltningsplaner för avrinningsområden i Grekland
 Skriftligt svar 

Den grekiska regeringen har finansierat utarbetandet av förslag till förvaltningsplaner för avrinningsområden i enlighet med artikel 13 i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG(1).

Detta gör man dock utan att först ha uppfyllt de krav i direktivets artikel 8 som avser övervakning av ytvattenstatusen och grundvattenstatusen. Det finns inga data, särskilt inte biologiska data, som stöder genomförandet av förvaltningsplanerna. Eftersom det ännu inte finns något övervakningsnät finns det inte heller något sätt att bedöma effektiviteten hos de åtgärder/projekt som kommer att genomföras.

Jag vill fråga kommissionen följande:

1. Samtycker kommissionen till att insatser finansieras i en medlemsstat som inte uppfyller kraven på reella möjligheter att genom olika åtgärder förverkliga det övergripande målet?
2. Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att garantera ett effektivt utnyttjande av EU-medel i detta fall?

(1)http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263598-2010:TEXT:EL:HTML

Frågans originalspråk: ELEGT C 249 E, 26/08/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy