Parlamentin kysymys - E-9622/2010Parlamentin kysymys
E-9622/2010

  Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten rikkomukset

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-9622/2010
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) ja Satu Hassi (Verts/ALE)

  Eläinten suojelua kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 25 artiklassa todetaan seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia koskevista säännöt ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.”

  Kansalaisjärjestöjen raportit osoittavat kuitenkin, että joissakin maissa virkaeläinlääkäreillä tai poliisilla ei ole oikeutta antaa rangaistusta rikkomuksesta tapahtumapaikalla. He vain antavat eräänlaisen sakkolapun, joka välitetään oikeusviranomaisille lisätoimenpiteitä sekä rahallisesta sakkorangaistuksesta tehtävää päätöstä varten.

  Tietääkö komissio, kuinka monessa rikkomuksessa on annettu pelkkä sakkolappu ilman välitöntä seuraamusta?

  Jos ei, mitä komissio aikoo tehdä saadakseen kyseisen tiedon?

  Jos tieto on saatavissa, voiko komissio kertoa, kuinka monta prosenttia annetuista sakkolapuista käsitellään käytännössä eli kuinka monesta sakkolapusta määrätään sakkorangaistus?

  Koska vaikuttaa siltä, että huomattava määrä sakoista jää maksamatta, voiko komissio kertoa, kuinka monta prosenttia sakoista maksetaan?

  EYVL C 265 E, 09/09/2011