Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-001142/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-001142/2011

Implantation af chips i selskabshunde

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-001142/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

Jf. forordning (EF) nr. 998/2003 skal hunde og katte have et pas indeholdende en detaljeret beskrivelse af deres vaccination mod rabies. Dette krav er indført med henblik på at beskytte både folkesundheden og dyrevelfærden med artikel 43 og artikel 168, stk. 4, litra b), i EUF-traktaten (førhen EF‑traktatens artikel 37 og 152, stk. 4, litra b),) som retsgrundlag. Det Forenede Kongerige, Irland og Malta stiller endvidere krav om, at indrejsendes medbragte kæledyr skal være forsynet med en elektronisk mikrochip (transponder) for at lette identifikationen af kæledyret.

I EUF-traktatens artikel 13, som blev indført med Lissabontraktaten, forpligter EU sig til i alle dens aktiviteter at tage fuldt hensyn til dyrevelfærd.

EU‑lovgivningen om landbrugsdyrs velfærd, som har været gældende siden 1978, afspejler de fem grundlæggende friheder (frihed fra ubehag, fra sult og tørst, fra frygt og lidelse, fra smerte, skade og sygdom og frihed til at udvise naturlig adfærd).

Herreløse hunde er et udbredt problem i hele EU. Efterladte kæledyr anbringes på internater eller aflives, hvilket udgør en alvorlig krænkelse af dyrevelfærden. Dette forhold udgør også en trussel mod menneskers sundhed, idet misrøgtede hunde kan være sygdomsramte og blive menneskefjendske.

En ordning med obligatorisk implantation af chips i selskabsdyr i EU, så dyrene kan identificeres, vil på den ene side sikre, at ejerne pålægges det fulde ansvar for deres kæledyrs velfærd, og på den anden side forebygge den trussel, som ikkevaccinerede, aggressive og omstrejfende hunde udgør mod folkesundheden.

1. Har Kommissionen kompetence til at fremsætte lovforslag på dette område på grundlag af EUF-traktatens artikel 13?

2. Mener Kommissionen, at problemet kan løses gennem EU‑lovgivning?

3. Agter Kommissionen at medtage husdyr i sin forestående revision af EU's politik vedrørende dyrevelfærd (EU‑PAW)?

EFT C 286 E af 30/09/2011