Parlamentin kysymys - E-002327/2011Parlamentin kysymys
E-002327/2011

Komission viestintästrategia ja julkisessa kuulemisessa käytettävät kielet

Kirjallisesti vastattava kysymys E-002327/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Olga Sehnalová (S&D)

Mielestäni komission viestintä EU:n kansalaisten kanssa niin kansallisella kuin alueellisella tasolla on puutteellista sekä ilmaisutavan että valittujen viestintäkanavien kannalta. Viestintä on myös ennen kaikkea riittämättömästi sopeutettu tavallisten kansalaisten tarpeisiin.

Käytän esimerkkinä EU:n sisämarkkinoita koskevaa viestintästrategiaa, jonka Euroopan komissio esitteli 27. lokakuuta 2010. Ehdotetuista toimenpiteistä järjestettiin neljä kuukautta kestänyt julkinen kuuleminen, jonka aikana komission odotti, että ihmiset tarttuisivat tilaisuuteen ja kertoisivat mielipiteensä sisämarkkinoista. Edellisessä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan tapaamisessa 1. helmikuuta 2011 saimme kuulla komission edustajilta, että siihen mennessä tilaisuutta oli hyödyntänyt EU:n 500 miljoonasta asukkaasta vain 150 henkilöä.

Jos komissio todella arvostaa ihmisten näkemyksiä, sen täytyy nähdä huomattavasti enemmän vaivaa. Kansalaisille on esimerkiksi suuri ongelma, että komissio on tähän asti käyttänyt suurimmassa osassa julkisista kuulemisista vain kolmea kieltä (englantia, saksaa ja ranskaa), mikä syrjii muiden jäsenvaltioiden kansalaisia, jotka eivät osaa kyseisiä kieliä.

Tämän vuoksi kehotan komissiota sopeuttamaan viestintänsä mahdollisimman pitkälle vastaamaan tavallisten kansalaisten tarpeita. Tähän kuuluu esimerkiksi kaikkien komission julkisten kuulemisten julkistaminen kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Komissiolta kysytään:

Aikooko komissio julkistaa julkisia kuulemisia kaikilla EU:n virallisilla kielillä?

Miten komissio edistää ja tuo esille kansalaisten mahdollisuutta kommentoida tulevaa toimenpidettä julkisten kuulemisten kautta?

Miten komissio aikoo saada entistä useamman eurooppalaisen osallistumaan julkiseen kuulemiseen tulevaisuudessa?

EYVL C 294 E, 06/10/2011