Parlamentsfråga - E-002327/2011Parlamentsfråga
E-002327/2011

Kommissionens kommunikationsstrategier och språk för offentliga samråd

Frågor för skriftligt besvarande E-002327/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Olga Sehnalová (S&D)

Jag anser att kommissionens kommunikation med EU-medborgarna på central och regional nivå är otillräcklig både vad gäller uttryckssätt och valda kommunikationskanaler, men framför allt med tanke på den fullkomligt otillräckliga anpassningen av denna kommunikation till vanliga medborgare.

Som exempel kan jag nämna kommunikationsstrategin ”På väg mot en inre marknadsakt”, som kommissionen lade fram den 27 oktober 2010. Listan på föreslagna åtgärder var ämne för offentligt samråd under fyra månader. Under denna tid hoppades kommissionen att folk skulle ta chansen och yttra sin åsikt om den inre marknaden. Vid det senaste sammanträdet i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd den 1 februari 2011 meddelade dock kommissionens företrädare att endast 150 personer av sammanlagt 500 miljoner EU-medborgare hittills har utnyttjat denna möjlighet.

Om kommissionen verkligen är mån om att höra medborgarnas åsikter borde den satsa mycket mer på detta. Ett stort problem för medborgarna är exempelvis att de flesta av kommissionens offentliga samråd hittills endast förs på tre språk (engelska, tyska och franska), vilket är diskriminerande mot medborgare i andra EU-stater där dessa språk inte talas.

Jag uppmanar därför kommissionen att i så hög grad som möjligt anpassa kommunikationen till vanliga medborgares behov, exempelvis genom att offentliggöra alla kommissionens offentliga samråd på samtliga officiella EU-språk.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

Överväger kommissionen att offentliggöra de offentliga samråden på samtliga officiella EU-språk?

Hur sprider kommissionen kunskap om och presenterar medborgarnas möjlighet att yttra sig om planerade åtgärder genom offentliga samråd?

Hur tänker kommissionen se till att många fler EU-medborgare i framtiden deltar i de offentliga samråden?

EGT C 294 E, 06/10/2011