Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-002762/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-002762/2011

Συμφωνία για το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (συμφωνία TFTP) και επισκέψεις ελέγχου της ΚΕΑ (κοινή εποπτική αρχή για τη Europol) στη Europol

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002762/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Bendt Bendtsen (PPE)

Με βάση τη συμφωνία TFTP τίθενται αυστηρότερες απαιτήσεις στους Αμερικανούς, οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν ακριβώς για ποια δεδομένα ενδιαφέρονται, ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες. Οι Αμερικανοί πρέπει να αναφέρουν συγκεκριμένα ότι τα πρόσωπα για τα οποία ζητούν δεδομένα είναι ύποπτα για τρομοκρατικές πράξεις. Η λεγόμενη μαζική μεταφορά δεδομένων, κατά την οποία εκδίδεται απευθείας μεγάλος αριθμός δεδομένων για πολλούς πελάτες, υπόκειται σε αυστηρότερες διατάξεις.

Στις 11 Νοεμβρίου 2010, η ΚΕΑ πραγματοποίησε, ως ελεγκτική αρχή, επίσκεψη ελέγχου στη Europol στη Χάγη.

Η ΚΕΑ κατέληξε, μεταξύ άλλων, στο πόρισμα ότι οι αιτήσεις των αμερικανικών αρχών για έκδοση δεδομένων είναι υπερβολικά ασαφείς και αφηρημένες και, επομένως, δεν μπόρεσε να κρίνει την αναγκαιότητα και τον σκοπό έκδοσης των δεδομένων.

1. Τι δράση σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή για την εξάλειψη των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην έκθεση της ΚΕΑ;

2. Τι δυνατότητες υπάρχουν προκειμένου να διορθωθεί το κείμενο της συμφωνίας κατά την αναθεώρηση της προκαταρκτικής συμφωνίας και να ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα προβλήματα και οι ειδικές συστάσεις της έκθεσης της ΚΕΑ;

ΕΕ C 309 E, 21/10/2011