Parlementaire vraag - E-002762/2011Parlementaire vraag
E-002762/2011

De TFTP-overeenkomst en de evaluatie van het controlebezoek van de JSB (het gemeenschappelijk controleorgaan van Europol) aan Europol

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002762/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Bendt Bendtsen (PPE)

Volgens de TFTP-overeenkomst worden er striktere eisen gesteld aan de Amerikanen in die zin dat ze moeten preciseren in welke gegevens ze zijn geïnteresseerd, zodat wij zo weinig mogelijk informatie leveren. De Amerikanen moeten aantonen dat de mensen over wie ze gegevens willen onder concrete verdenking van terrorisme staan. Het verstrekken van zogenaamde „bulkgegevens”, een groot aantal gegevens van veel klanten tegelijk, wordt aan strengere regels onderworpen.

Op 11 november 2010 bracht de JSB, de toezichthoudende autoriteit, een controlebezoek aan Europol in Den Haag.

De JSB kwam onder andere tot de conclusie dat de verzoeken van de Amerikaanse autoriteiten inzake het overleggen van gegevens niet nauwkeurig genoeg en te abstract geformuleerd waren, waardoor de JSB niet in staat was de noodzaak en het doel van deze gegevensverstrekking te controleren.

1. Wat heeft de Commissie gedaan om de problematiek aan te pakken die in het verslag van de JSB naar voren wordt gebracht?

2. Welke mogelijkheden zijn er in verband met de herziening van de tijdelijke overeenkomst om de overeenkomst aan te passen, zodat rekening wordt gehouden met bovenstaande en met de andere aanbevelingen die de JSB in zijn verslag noemt?

PB C 309 E van 21/10/2011