Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 64kWORD 43k
31. března 2011
E-003101/2011
Otázka k písemnému zodpovězení E-003101/2011
Komisi
článek 117 jednacího řádu
Marietje Schaake (ALDE) , Lena Ek (ALDE) , Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Zuzana Roithová (PPE) , Petra Kammerevert (S&D) , Christian Engström (Verts/ALE) a Niccolò Rinaldi (ALDE)

 Předmět: Intenzivnější vymáhání práv duševního vlastnictví prostřednictvím obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA) nezastaví padělání mediálních produktů
 Písemná odpověď 

Nedávno publikovaná zpráva „Media Piracy in Emerging Economies“(1) (Padělatelství mediálního obsahu v rozvíjejících se ekonomikách) objasňuje, že intenzivnější vymáhání práv není klíčem v boji proti padělatelství v rozvíjejících se zemích. V jednom ze závěrů zprávy je uvedeno, že padělatelství se objevuje tehdy, není-li splněna spotřebitelská poptávka. Dohoda ACTA by mohla kriminalizovat spotřebitele, kteří se pouze snaží najít cestu k produktům v oblasti kultury, jež jim nejsou kvůli barierám vytvořeným zbytečnými obchodními modely dostupné. Ve zprávě se také uvádí: „[…] V důsledku neschopnosti klást obecnější otázky týkající se strukturálních determinantů padělatelství a širších účelů vymáhání vznikají náklady v oblasti duševního vlastnictví, politiky a v konečném důsledku i v sociální oblasti. Tyto náklady jsou podle našeho názoru obzvláště vysoké v souvislosti s novými ambiciózními návrhy na vymáhání na vnitrostátní a mezinárodní úrovni – zejména s dohodou ACTA.

1. Souhlasí Komise – s přihlédnutím k závěrům této zprávy – s tím, že dohoda ACTA nesplní svůj cíl zastavit padělatelství v rozvíjejících se zemích? Jestliže ne, proč?

2. Má Komise nějakou strategii dalšího postupu, pokud v budoucnu na základě posouzení zjistí, že dohoda ACTA neplní své cíle nebo je kontraproduktivní? Jestliže ne, proč?

3. Souhlasí Komise s tím, že Evropa by měla převzít vedoucí roli při reformování práv duševního vlastnictví, jako je copyright, v globálním měřítku, aby tak lépe vyhověla podmínkám digitální éry, poskytla možnost rozvoje novým obchodním modelům a dala umělcům spravedlivou šanci těžit ze své práce kdekoli na světě, namísto toho, aby se intenzivnějším vymáháním práv snažila udržet stávající stav, což se jí stále naprosto nedaří? Jestliže ne, proč?

4. Souhlasí Komise s tím, že intenzivnějším vymáháním práv, která jsou v digitálním prostředí zastaralá a bez porušení základních práv spotřebitelů nevymahatelná, riskuje ztrátu důvěry spotřebitelů mediálních produktů? Jestliže ne, proč?

(1)Viz zpráva na webu http://piracy.ssrc.org/

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: ENÚř. věst. C 309 E ze dne 21/10/2011
Právní upozornění - Ochrana soukromí