Parlamentin kysymys - E-003662/2011Parlamentin kysymys
E-003662/2011

  Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten rikkomuksien valvonta

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-003662/2011
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Sirpa Pietikäinen (PPE) , Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , Satu Hassi (Verts/ALE) ja Heidi Hautala (Verts/ALE)

  Kysyimme komissiolta viime syksynä (E-9622/2010), onko komissio tietoinen siitä, että joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa virkaeläinlääkäreillä tai poliiseilla ei ole oikeutta antaa rangaistusta eläinkuljetusrikkomuksesta tapahtumapaikalla.

  Komissio vastasi viime syksyllä jättämäämme kysymykseen, ettei sillä ole tietoa siitä, kuinka suuri osa eläinkuljetusrikkomuksen johdosta annetuista sakoista jää maksamatta sen vuoksi, ettei rangaistuksen määrääjällä ole sakotusoikeutta. Se vastasi myös, ettei jäsenvaltioita ole nykyisellään velvoitettu ilmoittamaan komissiolle kyseisiä tietoja.

  Mikäli viranomaisilla ei ole kaikissa jäsenvaltioissa rangaistusoikeutta, asetuksen (EY) N:o 1/2005 tavoite eläinten suojelusta kuljetusten aikana saattaa jäädä toteutumatta uskottavan sanktion puuttuessa.

  Koska komissiolla on vastuu valvoa asetuksen toimeenpanoa jäsenvaltioissa ja koska lainsäädäntörikkomusten seuraamuskäytännöt vaikuttavat merkittävästi asetuksen toimeenpanoon, katsooko komissio tarpeelliseksi ryhtyä seuraamaan tarkemmin jäsenvaltioiden rangaistuskäytäntöjä?

  Katsooko komissio aiheelliseksi tehdä selvityksen siitä, miten usein rangaistukset eläinkuljetusrikkomuksista johtavat sakkoihin jäsenvaltioissa?

  Katsooko komissio tarpeelliseksi jatkossa velvoittaa jäsenvaltioita ilmoittamaan vuosittaisissa tarkastuskertomuksissa tiedot rangaistusten seuraamuksista tai seuraamuksitta jättämisestä?

  EYVL C 314 E, 27/10/2011