Parlamentsfråga - E-003662/2011Parlamentsfråga
E-003662/2011

  Övervakning av överträdelser av förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport

  Frågor för skriftligt besvarande E-003662/2011
  till kommissionen
  Artikel 117 i arbetsordningen
  Sirpa Pietikäinen (PPE) , Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , Satu Hassi (Verts/ALE) och Heidi Hautala (Verts/ALE)

  I en fråga som lades fram i höstas (E‑9622/2010) undrade vi om kommissionen känner till några fall där officiella veterinärer eller poliser i medlemsstaterna inte har befogenheter att på plats ålägga påföljder för överträdelser i samband med djurtransporter.

  I svaret på vår fråga uppgav kommissionen att den inte kände till hur stor andel av de böter som utfärdas för sådana överträdelser som blir obetalda, eftersom de myndigheter som ansvarar för att fastställa påföljder inte har rätt att driva in böter. Kommissionen tillade att medlemsstaterna för närvarande inte är skyldiga att informera kommissionen om dessa frågor.

  Om myndigheternas rätt att ålägga påföljder inte omfattar samtliga medlemsstater kan det innebära att syftet med förordning (EG) nr 1/2005, det vill säga att skydda djur under transport, åsidosätts eftersom det saknas en trovärdig påföljd när regler inte följs.

  Kommissionen har i uppdrag att övervaka att medlemsstaterna genomför förordningen, och då har sanktioner för överträdelser en avgörande inverkan. Anser kommissionen mot denna bakgrund att det krävs en skärpt kontroll av medlemsstaternas straffrättsliga praxis?

  Anser kommissionen det lämpligt att utarbeta en rapport som visar hur ofta överträdelser i samband med transport av djur beivras med böter i medlemsstaterna?

  Anser den att medlemsstaterna hädanefter ska vara skyldiga att offentliggöra information i sina årliga inspektionsrapporter om huruvida påföljder verkställs eller inte?

  EGT C 314 E, 27/10/2011