Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-003779/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-003779/2011

Επανεξέταση του TFTP – Άρθρο 13 και άρθρο 4

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003779/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Alexander Alvaro (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Claude Moraes (S&D) , Birgit Sippel (S&D) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) και Rui Tavares (GUE/NGL)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ για τους σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP) προβλέπει μια περιοδική επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας. Η Επιτροπή παρουσίασε την έκθεσή της σχετικά με την κοινή επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας στις 16 Μαρτίου 2011.

Οι διατάξεις περί της επανεξέτασης περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 της συμφωνίας. Βάσει του περιεχομένου του άρθρου 13, η επανεξέταση πρέπει να μελετά κυρίως τον αριθμό των χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων που αφορούν πληρωμές στα οποία παρέχεται πρόσβαση. Γιατί ο αριθμός αυτός δεν αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής; Ποιος είναι ο αριθμός;

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας, τα αιτήματα πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Σύμφωνα με επίσημες εκθέσεις, για τεχνικούς λόγους, οι καθορισμένοι πάροχοι διεθνών υπηρεσιών χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων που αφορούν πληρωμές μπορούν να παρέχουν δεδομένα μόνο σε μεγάλες ποσότητες. Γιατί δεν έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου διαβιβάστηκαν δεδομένα χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων που αφορούν πληρωμές τα οποία δεν είχαν ζητηθεί;

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, παρότι η διατύπωση αυτών των φράσεων είναι παρόμοια, υπάρχει σαφής διαφορά στις πρακτικές συνέπειες της εφαρμογής της ορολογίας «στα απολύτως απαραίτητα» όπως χρησιμοποιείται τόσο στο άρθρο 4, παράγραφος 2 (σχετικά με τα δεδομένα που ζητούνται από τον καθορισμένο πάροχο), όσο και στο άρθρο 5, παράγραφος 6 (σχετικά με τις αναζητήσεις των δεδομένων). Γιατί αποδέχεται η Επιτροπή τη διαφορετική εφαρμογή αυτής της ορολογίας;

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η συμφωνία TFTP δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς την παροχή σημαντικών ποσοτήτων δεδομένων, εφόσον είναι αδύνατον να προβλεφθεί εκ των προτέρων ποιο τμήμα των δεδομένων αυτών θα σχετίζεται με μια έρευνα τρομοκρατίας. Γιατί δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι αυτό συνιστά παράβαση του άρθρου 4 της συμφωνίας;

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, στην ομάδα επανεξέτασης παρουσιάστηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν τη μείωση του εύρους των πληροφοριών που ζητήθηκαν κατά τους πρώτους έξι μήνες της συμφωνίας. Ποιο ήταν το ποσοστό της μείωσης;

ΕΕ C 314 E, 27/10/2011