Parlamentní otázka - E-004388/2011(ASW)Parlamentní otázka
E-004388/2011(ASW)

Odpověď komisaře Dalliho jménem Komise
Otázky k písemnému zodpovězení : E-004388/11 , E-005055/11 , E-005563/11 , E-005756/11

Právní předpisy Evropské unie v oblasti potravin mají za účel zaručit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví napříč EU a současně zajistit účinné fungování vnitřního trhu. Členské státy hrají klíčovou úlohu při zajišťování toho, aby potravinářské produkty uváděné na trh splňovaly požadavky EU na bezpečnost potravin. Byly zavedeny účinné systémy zaručující, aby tomu tak skutečně bylo, včetně systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva, v jehož rámci musí členské státy oznámit veškeré informace o zdravotním riziku spojeném s určitou potravinou či krmivem.

Kromě zaručení bezpečnosti potravin a nápojů v Evropě pamatují právní předpisy také na zajištění toho, aby byli spotřebitelé plně informováni o povaze a vlastnostech potravin, které konzumují. Tohoto cíle je dosaženo prostřednictvím přísných pravidel upravujících označování potravin. Složení potravin musí být jednoznačně uvedeno v seznamu složek a povaha produktu musí být jmenovitě specifikována.

Pokud jde o kvalitu potravinářských produktů nad rámec otázky bezpečnosti potravin, ukázala studie, jež byla nedávno provedena „Sdružením slovenských spotřebitelů“ (Združenie slovenských spotrebiteľov) s podporou Komise, že složení šesti značkových potravinářských produktů a jejich cena v sedmi zemích EU se mohou značně lišit.

Kvůli malému počtu vzorků a testovaných produktů a nedostatečným informacím o metodě odběru vzorků obsažených v doposud zveřejněných údajích nemohou být výsledky této studie považovány za reprezentativní, pokud se obecně jedná o složení a cenu potravinářských produktů ve starých a nových členských státech. Komise si vyžádala podrobné výsledky této studie a dále je přezkoumá.

K uvedeným rozdílům může docházet na základě preferencí a chutí spotřebitelů, jejich očekávání (včetně očekávání ohledně ceny), technických specifikací výrobních linek a dostupnosti surovin a přístupu k nim. O tom, co uvést na trh jakého státu a za jakou cenu, v EU zpravidla rozhodují potravinářské společnosti. Známé značky čokolády například často koncipují své produkty odlišně, aby odpovídaly rozdílným chutím spotřebitelů ve Spojeném království a v Irsku na jedné straně a v kontinentální Evropě na straně druhé.

Komise pomohla prostřednictvím činnosti v oblasti osvěty a informování spotřebitele posílit povědomí občanů nových členských států o právech spotřebitele, včetně klíčových pravidel v oblasti bezpečnosti a označování potravin. V Bulharsku byla tato kampaň vedena v roce 2010[1]. Komise navíc tento rok ve všech národních jazycích zveřejní oddíl věnovaný osvětě a informování spotřebitele o bezpečnosti potravin na stránkách Dolceta[2], což je průběžně aktualizovaný informační portál zabývající se on-line spotřebitelským vzděláváním.

Komise bude i nadále věnovat zvláštní pozornost budoucím výsledkům veškerých dalších studií týkajících se stejného tématu.

Úř. věst. C 365 E ze dne 15/12/2011