Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-006135/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-006135/2011

Offentligheden holdt uvidende om forbindelsen mellem Roundup og fødselsdefekter

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-006135/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Industrien og EU's lovgivere har lige siden 1980'erne og 1990'erne vidst, at Roundup, verdens mest solgte ukrudtsmiddel, forårsager fødselsdefekter, men undladt at underrette offentligheden om dette. Ud fra en ny rapport med titlen »Roundup og fødselsdefekter«, som en gruppe internationale videnskabsmænd og forskere har været medforfattere til, og som blev offentliggjort for nylig[1], kan der drages den konklusion, at offentligheden holdes uvidende. Af rapporten fremgår det, at industriens egne undersøgelser allerede i 1980'erne viste, at Roundups aktive ingrediens, glyphosat, forårsager fødselsdefekter hos forsøgsdyr. Den tyske regering har haft kendskab til disse resultater mindst siden 1990'erne, da den som »ordfører« for glyphosat evaluerede industriundersøgelser i forbindelse med EU's godkendelse af ukrudtsmidlet. Kommissionen har haft kendskab til resultaterne siden 2002, da den gav grønt lys for en godkendelse af glyphosat. Så sent som sidste år underrettede det tyske forbundskontor for forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed, BVL, Kommissionen om, at der »ikke var nogen tegn på »fosterskadende virkninger« i forbindelse med glyphosat«. BVL fremsatte denne erklæring i sin afkræftelse[2] af, at en uafhængig undersøgelse, som blev offentliggjort sidste år, viste, at Roundup og glyphosat forårsager fødselsdefekter hos frøer og høns ved koncentrationer, som er meget lavere end dem, der anvendes ved landbrugssprøjtning[3]. I sin afkræftelse af den argentinske undersøgelse henviste BVL som bevis for sikkerheden ved glyphosat til de industriundersøgelser, der var blevet fremlagt i forbindelse med Kommissionens godkendelse af glyphosat i 2002. Af den nye rapport fremgår det, at disse industriundersøgelser ikke beviser sikkerheden ved glyphosat, men snarere bekræfter, at glyphosat forårsager fødselsdefekter hos forsøgsdyr. Efter planen skulle glyphosat evalueres i 2012. Men sidste år udsatte Kommissionen evalueringen af ingrediensen til 2015[4].

1. Har Kommissionen kendskab til den nye rapport med titlen »Roundup og fødselsdefekter — holdes offentligheden uvidende?«

2. Har Kommissionen kendskab til resultaterne af industriundersøgelserne fra 1980'erne og 1990'erne (der fremføres i den nye rapport), der viser, at glyphosat forårsager fødselsdefekter hos forsøgsdyr?

3. Vil Kommissionen i betragtning af disse resultater annullere udsættelsen af evalueringen af glyphosat og anmode om, at der straks foretages en uafhængig evaluering af resultaterne af de oprindelige industriundersøgelser i overensstemmelse med de nye datakrav (forventes offentliggjort denne måned), samt at hele den uafhængige videnskabelige litteratur om glyphosat og Roundup tages i betragtning i henhold til den nye pesticidforordning (EF) nr. 1107/2009?

EFT C 128 E af 03/05/2012