Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-006243/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-006243/2011

  Νομική φύση της κυριότητας του ευρώ

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006243/2011
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 117 του Κανονισμού
  Mario Borghezio (EFD)

  Λαμβάνοντας υπόψη τις διεξαγόμενες επιστημονικές συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τη νομισματοκοπή και το γεγονός ότι η εν λόγω νομισματοκοπή αποτελεί τη βάση ολόκληρου του νομισματικού συστήματος, καθώς συμπίπτει με την έκδοσή του·

  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποιος είναι ο πιστωτής και ποιος ο οφειλέτης στη φάση κυκλοφορίας του ευρώ, ενώ οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν εάν είναι «πιστωτές» ως κύριοι ή «οφειλέτες» ως μη κύριοι για μια αξία ίση με όλη την κυκλοφορούσα νομισματική μάζα του ευρώ·

  μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο σε ποιον ανήκει νομικά η κυριότητα του ευρώ κατά τη στιγμή της έκδοσής του;

  ΕΕ C 128 E, 03/05/2012