Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 50kWORD 24k
30 juni 2011
E-006356/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-006356/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Pino Arlacchi (S&D) , María Muñiz De Urquiza (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Fiorello Provera (EFD) , Potito Salatto (PPE) , Joanna Senyszyn (S&D) , Britta Thomsen (S&D) , Jaroslav Paška (EFD) , Anne Delvaux (PPE) , Norica Nicolai (ALDE) , Charles Tannock (ECR) , Marita Ulvskog (S&D) , Marietta Giannakou (PPE) , Giommaria Uggias (ALDE) , Monica Luisa Macovei (PPE) , Nicole Sinclaire (NI) , Zuzana Roithová (PPE) , Alexandra Thein (ALDE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Boris Zala (S&D) , Vincent Peillon (S&D) , Sari Essayah (PPE) , Mariya Nedelcheva (PPE) , Frieda Brepoels (Verts/ALE) , Franziska Keller (Verts/ALE) , Harlem Désir (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Robert Rochefort (ALDE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Paul Murphy (GUE/NGL) och Ulrike Lunacek (Verts/ALE)

 Angående: Fängslandet av Maryam Bahreman i Iran
 Skriftligt svar 

Enligt information från flera icke‑statliga organisationer arresterades kvinnorättsaktivisten Maryam Bahreman den 11 maj 2011 i Shiraz. Säkerhetsmän från underrättelseministeriet kom till hennes hus med en häktningsorder. De ska ha arresterat henne på anklagelser om ”handlingar som hotar den nationella säkerheten”.

Maryam Bahreman är en social aktivist och medlem i ”En miljon underskrifter”. Hon har aktivt arbetat för kvinnors rättigheter i flera år. Hennes advokat berättade att hon har förhörts om sitt arbete för mänskliga rättigheter, särskilt om sitt deltagande nyligen i den 55:e FN-konferensen om kvinnors status i New York i mars i år. Den rättsliga proceduren mot henne kommer att inledas först efter att förhören är avslutade. Hon är utsatt för stora risker: Det är vanligt med tortyr eller annan omild behandling av fångar i Iran, och dessa metoder används ofta för att tvinga dem att göra ”bekännelser”, ofta tv‑sända, som kan användas som bevis mot dem i rätten, i strid med förbudet mot tortyr och artikel 14 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (MP-konventionen), som staten Iran har anslutit sig till.

1. Känner kommissionen till fallet Bahreman? Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta som svar på dessa allvarliga kränkningar av yttrande- och föreningsfriheten?

2. Vilka förebyggande åtgärder tänker kommissionen vidta för att värna om välbefinnandet för Maryam Bahreman och alla människorättsaktivister i Iran också i ljuset av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling den 9 december 1998?

Frågans originalspråk: ENEGT C 128 E, 03/05/2012
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy