Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-006543/2011(ASW)Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-006543/2011(ASW)

Svar afgivet på Kommissionens vegne af John Dalli

Hvad angår problematikken med herreløse hunde og deres beskyttelse, henviser Kommissionen det ærede medlem til sine svar på skriftlig forespørgsel E‑3631/2010, E‑6744/2010, E‑7928/2010, E‑4111/2011 og E‑5087/2011[1].

I artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)[2] fastsættes det, at:

»Når Unionens politikker inden for landbrug, fiskeri, transport, det indre marked, forskning og teknologisk udvikling samt rummet, fastlægges og gennemføres, tager Unionen og medlemsstaterne fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener, samtidig med at de respekterer medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt deres skikke, navnlig med hensyn til religiøse ritualer, kulturelle traditioner og regionale skikke«.

EU's og medlemsstaternes forpligtelser ifølge denne artikel er derfor begrænset til visse af EU's politikker. Kommissionen ser ingen sammenhæng mellem aflivelsen af herreløse hunde og nogen af de EU‑politikker, der er nævnt i artikel 13 i TEUF.