Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-006543/2011(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-006543/2011(ASW)

Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Σχετικά με το θέμα των αδέσποτων σκύλων και της προστασίας τους, η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στις απαντήσεις της στις γραπτές ερωτήσεις E-3631/2010, E-6744/2010, E-7928/2010, E-4111/2011 και E-5087/2011[1].

Στο άρθρο 13 της Συνθήκης σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)[2] αναφέρεται ότι:

«Κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήματος, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων τηρώντας ταυτοχρόνως τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών που αφορούν ιδίως τα θρησκευτικά τυπικά, τις πολιτικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά».

Η υποχρέωση της Ένωσης και των κρατών μελών που απορρέει από το άρθρο αυτό περιορίζεται, συνεπώς, σε ορισμένες πολιτικές της Ένωσης. Η Επιτροπή δεν βλέπει να υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση ανάμεσα στη θανάτωση των αδέσποτων σκύλων και κάποια από τις πολιτικές της Ένωσης που απαριθμούνται στο άρθρο 13 της ΣΛΕΕ.