Pytanie poselskie - E-006543/2011(ASW)Pytanie poselskie
E-006543/2011(ASW)

Odpowiedź udzielona przez komisarza Johna Dallego w imieniu Komisji

18.12.2012

W sprawie bezpańskich psów oraz ich ochrony, Komisja pragnie odesłać Szanownego Pana Posła do odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie E-3631/2010, E-6744/2010, E-7928/2010, E-4111/2011E-5087/2011[1].

Przywołany art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)[2] stanowi, co następuje:

„Przy formułowaniu i wykonywaniu polityki rolnej, rybołówstwa i transportu Unii oraz jej polityk dotyczących rynku wewnętrznego, badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej, Unia i Państwa Członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania, przy równoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych i administracyjnych oraz zwyczajów Państw Członkowskich związanych w szczególności z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi i dziedzictwem regionalnym.”

Zobowiązania Unii i państw członkowskich wynikające z tego artykułu ogranicza się zatem do niektórych dziedzin polityki Unii. Komisja nie dostrzega żadnego związku między zabijaniem bezpańskich psów a którąkolwiek z dziedzin polityki Unii, o których mowa w art. 13 TFUE.