Parlamentsfråga - E-006543/2011Parlamentsfråga
E-006543/2011

Uppföljningsfråga: 220 hundar avlivade utan bedövning i Rumänien

Frågor för skriftligt besvarande E-006543/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Daniël van der Stoep (NI)

1. Känner kommissionen till fråga E‑005087/2011 och dess svar av den 17 juni 2011?

Kommissionen hävdar följande i nämnda svar: ”Eftersom det inte finns någon EU-lagstiftning på detta område, är kommissionen inte behörig att vidta åtgärder mot de rumänska organen.”

2. Kan kommissionen ändå uttala sig – även om man inte anser sig vara behörig att vidta åtgärder mot de rumänska organen – mot djurplågeri och på så sätt konkret fördöma att Rumänien gör sig skyldigt till massavlivande, dessutom utan bedövning, av friska gatuhundar? Om så inte är fallet, varför inte?

3. Kan kommissionen – även om man inte anser sig vara behörig att vidta åtgärder mot de rumänska organen – ändå bekräfta att djurplågeri inte hör hemma i EU och att Rumänien faktiskt både därför och på grund av sin stora korruption inte är värdigt EU? Om så inte är fallet, varför inte?

4. Delar kommissionen åsikten att det är hyckleri och inkonsekvent att kommissionen normalt sett uttalar sig om allt – att man ofta blandar sig i medlemsstaternas interna ärenden även när man inte har något med dem att göra – men nu plötsligt inte vill ta ställning i fråga om det rumänska djurplågeriet? Och kan kommissionen förklara varför det är så? Om så inte är fallet, varför inte?

Kommissionen hävdar följande i nämnda svar: ”Det finns ingen EU-regel om hur gatuhundar ska avlivas, eftersom denna problematik faller på medlemsstaternas eget ansvar.”

5. Känner kommissionen till att det i artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt står att ”medlemsstaterna fullt ut [ska] ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser”?

6. Delar kommissionen åsikten att – även om det inte finns någon EU-regel om hur gatuhundar ska avlivas – Rumänien genom sina massavlivningar av friska gatuhundar utan bedövning agerar i strid med artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt? Är kommissionen beredd att påpeka detta för Rumänien och ålägga landet ekonomiska sanktioner om inte de aktuella djurplågarna får något fängelsestraff? Om så inte är fallet, varför inte?

EGT C 128 E, 03/05/2012