Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-006633/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-006633/2011

Μόνιμος επόπτης του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP)

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006633/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Alexander Alvaro (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Sonia Alfano (ALDE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) και Jens Rohde (ALDE)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας προβλέπει στο άρθρο 12 ότι «η συμμόρφωση με τον αυστηρό περιορισμό στο σκοπό της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και με τις άλλες εγγυήσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6, υπόκειται σε παρακολούθηση και εποπτεία από ανεξαρτήτους επόπτες, περιλαμβανομένου και προσώπου που διορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες χορηγήσουν τις κατάλληλες άδειες ασφαλείας. Η εποπτεία αυτή περιλαμβάνει την αρμοδιότητα επανεξέτασης σε πραγματικό χρόνο και αναδρομικά όλων των αναζητήσεων που έγιναν στα παρεχόμενα δεδομένα, την αρμοδιότητα υποβολής ερωτημάτων σχετικά με αυτές τις αναζητήσεις και, κατά περίπτωση, την αρμοδιότητα υποβολής αίτησης για πρόσθετη αιτιολόγηση του συνδέσμου με την τρομοκρατία. Ειδικότερα, οι ανεξάρτητοι επόπτες έχουν την εξουσία να εμποδίζουν μερικές ή όλες τις αναζητήσεις που φαίνεται να παραβιάζουν το άρθρο 5. Η εποπτεία που περιγράφεται […] υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης, στην οποία περιλαμβάνεται η ανεξαρτησία της εποπτείας που περιγράφεται […], στα πλαίσια της επανεξέτασης κατά το άρθρο 13. Ο γενικός επιθεωρητής (Inspector General) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ θα εξασφαλίζει ότι η ανεξάρτητη εποπτεία […] διενεργείται σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα ελέγχου».

Τον Αύγουστο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να εγκρίνει έναν προσωρινό επόπτη της ΕΕ, με εκκρεμούσα μια διεξοδική έρευνα για μόνιμο επόπτη.

Έχει ήδη διορίσει η Επιτροπή τον μόνιμο επόπτη;

Έχει αναλάβει καθήκοντα ο μόνιμος επόπτης;

Διαθέτει τις κατάλληλες άδειες ασφαλείας ο μόνιμος επόπτης;

Διαφέρει με κάποιον τρόπο η άδεια ασφαλείας που διαθέτει από τις άδειες ασφαλείας άλλων ανεξάρτητων εποπτών;

Διαθέτει ο μόνιμος επόπτης πλήρη αρμοδιότητα να επανεξετάζει σε πραγματικό χρόνο και αναδρομικά όλες τις αναζητήσεις που έγιναν στα παρεχόμενα δεδομένα, να εμποδίζει μερικές ή όλες τις αναζητήσεις που φαίνεται να παραβιάζουν το άρθρο 5, να υποβάλει ερωτήματα σχετικά με αυτές τις αναζητήσεις και, κατά περίπτωση, την αρμοδιότητα υποβολής αίτησης για πρόσθετη αιτιολόγηση του συνδέσμου με την τρομοκρατία;

ΕΕ C 128 E, 03/05/2012