Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-006936/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-006936/2011

Παράνομη παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης χρυσού στο Krumovgrad στη Βουλγαρία

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006936/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Η βουλγαρική κυβέρνηση παραχώρησε για διάστημα 30 ετών δικαιώματα στην Dundee Precious Metals, μια εταιρεία με έδρα τον Καναδά, και στο υποκατάστημά της στη Βουλγαρία, την Balkan Mineral and Mining, για εξόρυξη χρυσού στο Ada Tepe, κοντά στο Krumovgrad.

Η Βουλγαρία συνέταξε έγγραφο επισκόπησης[1] των σημαντικών θεμάτων διαχείρισης των υδάτων που εντοπίζονται στην υπολεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου, ζήτησε τη γνώμη του ενδιαφερόμενου μέρους για αυτά και προσκόμισε στην Επιτροπή αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου. Σύμφωνα με αυτήν την επισκόπηση, η Βουλγαρία αναγνωρίζει ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων αυτών στην περιοχή του Krumovgrad) αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές βιομηχανικής ρύπανσης στην υπολεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι οι υδάτινες μάζες κατάντη του χρυσωρυχείου του Ada Tepe διατρέχουν τον κίνδυνο να μην πληρούν τα πρότυπα ποιότητας έως το 2015.

Σύμφωνα με την οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, η Βουλγαρία υποχρεούται να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία, χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον, και κυρίως χωρίς να εγκυμονούνται κίνδυνοι για τα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος, ή τη χλωρίδα και την πανίδα. Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους, το χρυσωρυχείο πρέπει να υποβληθεί σε κατάλληλη εκτίμηση βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας, σχετικά με τις επιπτώσεις του στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που πλήττονται.

Παρότι η βουλγαρική κυβέρνηση οφείλει να εκπληρώσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις, παραχώρησε δικαιώματα για την εξόρυξη χρυσού στο Ada Tepe –κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ– χωρίς να πραγματοποιήσει εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χωρίς να αξιολογήσει τη συμμόρφωση του σχεδίου με την οδηγία για τους οικοτόπους.

Ο δήμος του Krumovgrad και ΜΚΟ προστασίας του περιβάλλοντος υπέβαλαν καταγγελίες ενώπιον του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της Βουλγαρίας κατά της παράνομης παραχώρησης δικαιωμάτων.

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή ως απάντηση σε αυτήν την παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ από τη βουλγαρική κυβέρνηση;

ΕΕ C 128 E, 03/05/2012