Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-007087/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-007087/2011

  Αρώματα καπνού σε επεξεργασία τροφίμων

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007087/2011
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 117 του Κανονισμού
  Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

  Για τα αρώματα καπνού που χρησιμοποιούνται σε επεξεργασία τροφίμων, ο Κανονισμός ΕΕ 2065/2003 προβλέπει, σταδιακή αξιολόγηση για την τοξικότητά τους. Τα αρώματα αυτά προκύπτουν από συγκεκριμένα πρωτογενή συμπυκνώματα καπνού, προερχόμενα από συμπύκνωση πραγματικού καπνού καύσης ξύλων. Παράγωγά τους προστίθενται μετά σε τρόφιμα, για υποκατάσταση του φυσικού αρωματισμού με κάπνιση και όχι μόνο. Μπορούν να προστεθούν ως αρώματα σε διάφορα τρόφιμα, όταν όμως δεν υποκαθιστούν την κάπνιση αναγράφονται ως αρώματα[1].

  Τα πρωτογενή αρώματα καπνού, καταγράφηκαν και ήδη αξιολογούνται από την EFSA[2]. Από αυτά, το FF-B (2007)[3], TRADISMOKE TM A (2010)[4], SCANSMOKE R909 (2010)[5] και AM 01 (2010)[6] κρίθηκαν ότι είναι γονιδιοτοξικά ή εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Η Κομισιόν και οι εθνικές αρχές είναι ενήμερες, τα συγκεκριμένα όμως προϊόντα εξακολουθούν να προστίθενται σε τρόφιμα, και μάλιστα χωρίς σήμανση για τον καταναλωτή, με δικαιολογητικό ότι παρόμοια προβλήματα ενδέχεται να δημιουργεί και η φυσική κάπνιση. Η τελευταία έχει εξελιχθεί και συχνά δεν επιβαρύνει τα τρόφιμα με καρκινογόνους Πολυαρωματικούς Υδρογονάνθρακες, υπεύθυνοι επικαλούνται όμως ότι τα αρώματα καπνού δεν έχουν τέτοιες ουσίες και γι’αυτό πρέπει να προτιμώνται.

  Ερωτάται η Επιτροπή:

  ΕΕ C 146 E, 24/05/2012