Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-007308/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-007308/2011

Η εχθρική προς τα ζώα Ρουμανία πρέπει να επιστρέψει χρήματα της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007308/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Daniël van der Stoep (NI)

1. Είναι η Επιτροπή ενήμερη για την ερώτηση E-005814/2011 και την απάντησή της τής 14.07.11;

Η Επιτροπή δηλώνει στην απάντησή της: «Η θανάτωση αδέσποτων σκύλων επικρίνεται συστηματικά σε επιστολές πολιτών της ΕΕ, αλλά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το εν λόγω ζήτημα υπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για τη λήψη ειδικών μέτρων σε αυτόν τον τομέα».

2. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι διαθέτει πάντα δικαίωμα λόγου για τα χρήματα της ΕΕ που διοχετεύονται στη Ρουμανία – μολονότι η θανάτωση σκύλων υπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στη Ρουμανία απαιτώντας την επιστροφή των χρημάτων που έχει λάβει η χώρα από την ΕΕ; Εάν όχι, για ποιον λόγο;

ΕΕ C 146 E, 24/05/2012