Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-007708/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-007708/2011

Ουσία Glyphosate

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007708/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Linda McAvan (S&D)

Υπήρξαν αρκετές πρόσφατες και ανησυχητικές αναφορές σχετικά με την ουσία Glyphosate –τη δραστική ουσία που χρησιμοποιείται στο φυτοφάρμακο «Round Up» που σημειώνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις– στις οποίες επισημαίνονται προβληματισμοί σχετικά με την πρόκληση πιθανών γενετικών ανωμαλιών και οι οποίες δείχνουν ότι τα ζιζάνια γίνονται ολοένα και πιο ανθεκτικά στα φυτοφάρμακα.

Η επαναξιολόγηση της ουσίας Glyphosate είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2012, αλλά η Επιτροπή μετέφερε πρόσφατα την προθεσμία για το 2015. Ενώ πρέπει να επικροτηθεί το γεγονός ότι η επαναξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με αυστηρότερους κανόνες για την έγκριση των φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τα φυτοφάρμακα, αυτό θα γίνει με κόστος τριετούς καθυστέρησης για την αναθεώρηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες ανησυχίες για την ουσία Glyphosate, θεωρεί η Επιτροπή ότι η ουσία αυτή πρέπει να επαναξιολογηθεί ως θέμα προτεραιότητας και, εάν είναι δυνατόν, πριν από την προθεσμία που έχει ορισθεί για το 2015;

ΕΕ C 146 E, 24/05/2012