Parlamentsfråga - E-009136/2011Parlamentsfråga
E-009136/2011

En EU-strategi för fibromyalgi

Frågor för skriftligt besvarande E-009136/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Christine De Veyrac (PPE)

Nästan 14 miljoner personer i EU lider för närvarande av fibromyalgi. Ursprungligen klassade WHO fibromyalgi som en reumatisk sjukdom, men sedan januari 2006 klassas den som en särskild sjukdom (M 79.7), bland muskel-, skelett- och bindvävssjukdomar.

År 2008 efterfrågade Europaparlamentet en EU-strategi för fibromyalgi, förespråkade forskning genom sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling samt uppmanade medlemsstaterna att förbättra tillgången till diagnos och behandling. I sitt svar från oktober 2009 hänvisade kommissionen till programmet för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008), där man prioriterar information om och fastställande av indikatorer för neurodegenerativa sjukdomar, neuroutvecklingssjukdomar och icke psykiatriska hjärnsjukdomar, och där man särskilt nämner fibromyalgi.

Ändå har den medicinska forskningen inte gjort sådana framsteg att ett läkemedel mot fibromyalgi kunnat godkännas för försäljning i EU. Ingen medicinsk klassificering har fastställts för att sätta punkt för meningsskiljaktigheterna bland forskare. Man har heller inte föreslagit någon lösning för patienterna när det gäller försäkringskassornas ansvarstagande för sjukdomen.

Vilka konkreta åtgärder tänker kommissionen vidta på kort sikt för att förenkla de fibromyalgisjukas vardag och inte bara se till att fibromyalgi erkänns som en sjukdom på institutionell nivå, utan också få medlemsstaterna att hantera sjukdomen på ett effektivt, enhetligt och vetenskapligt validerat sätt?

EGT C 154 E, 31/05/2012