Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-009534/2011(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-009534/2011(ASW)

Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Ο κ. βουλευτής καλείται να ανατρέξει στις απαντήσεις της Επιτροπής στις γραπτές ερωτήσεις E-005087/2011, E-005291/2011, E-006543/2011, E-007161/2011, E-007308/2011 και E-8496/11[1], οι οποίες αφορούν τα ζητήματα των αδέσποτων σκύλων και της διαχείρισης του πληθυσμού των σκύλων.

Επιπλέον, καθώς η Ουκρανία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή έχει ακόμη λιγότερους λόγους για να δράσει στον τομέα αυτό.

ΕΕ C 168 E, 14/06/2012