Parlamentná otázka - E-010443/2011(ASW)Parlamentná otázka
E-010443/2011(ASW)

  Odpoveď pána Dalliho v mene Komisie

  1. Čo sa týka používania antibiotík v humánnej medicíne, Komisia by chcela odkázať váženú pani poslankyňu na výročnú epidemiologickú správu o prenosných chorobách z roku 2010, ktorú zostavilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a v ktorej sú uvedené údaje o používaní antibiotík podľa ich typov a podľa členských štátov[1].

  2. Údaje o používaní antibiotík vo veterinárnych liekoch sú uvedené v správe Európskej agentúry pre lieky[2] s názvom „Trendy v predaji veterinárnych antimikrobiálnych látok v deviatich európskych krajinách“. Keďže údaje uvedené v tejto správe sú zhrnuté podľa triedy antimikrobiálnych látok, nie je možná hlbšia analýza.

  3. Podľa smernice 96/23/ES[3] je povinnosťou veterinárnych lekárov zapísať do registra, ktorý je vedený v poľnohospodárskom podniku, dátum a charakter každého predpísaného alebo poskytnutého ošetrenia, označenie ošetrených zvierat a zodpovedajúce doby odbúrania. Poľnohospodár má v prípade ošetrení, ktoré sú predpísané veterinárnym lekárom a ktoré vykoná poľnohospodár, podobné povinnosti, medzi ktorými je aj uchovávanie predpisu po dobu piatich rokov.

  4. V smernici 2001/82/ES[4] sú stanovené pravidlá týkajúce sa vlastníctva, distribúcie a výdaja veterinárnych liekov, ako aj povolenia uviesť liek na trh. Všetky veterinárne antimikrobiálne látky pre zvieratá, určené na výrobu potravín, sú viazané na lekársky predpis. Členské štáty musia vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel a presne stanoviť sankcie a rozhodnúť o nich v prípade, keď nie sú dodržané pravidlá a podmienky stanovené v povoleniach udelených podľa postupov, ktoré tieto pravidlá zavádzajú. Príslušné orgány v každom členskom štáte sú povinné urobiť nápravné opatrenia v prípade, že sa v strave živočíšneho pôvodu vyskytnú rezíduá na úrovniach, ktoré prevyšujú povolené limity. Tieto opatrenia sú uvedené v smernici Rady 96/23/ES.

  Ú.v. C 168 E z 14/06/2012