Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-010520/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-010520/2011

Forurening af grundvandet i Veneto

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-010520/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Andrea Zanoni (ALDE)

Europa er et kontinent, der er yderst rigt på ferskvand, men som risikerer at blive utroligt fattigt på drikkevand. Dette er et sandt paradoks, der skyldes de stadig hyppigere tilfælde af alvorlig forurening af grundvandet, der finder sted i forskellige medlemsstater, såsom i Italien, og navnlig i regionen Veneto.

Ifølge rammedirektiv om vand 2000/60/EF skal medlemsstaterne udarbejde vandområdeplaner for hvert vandområdedistrikt med henblik på, at grundvandet skal have opnået en god tilstand inden 2015, men kun fire år inden denne frists udløb er situationen for Venetos grundvand yderst bekymrende.

I denne region har de lokale myndigheder fra regionen og provinserne i de seneste 30 år nemlig tilladt en uhæmmet urbanisering af territoriet og har godkendt forskellige lossepladser, såsom Tiretta og tidligere SEV i Padernello, Ecoidrojet di Castagnole i kommunen Paese (i provinsen Treviso), hvor statsskovsstyrelsen har konstateret deponering af ulovligt affald med en heraf følgende meget høj forringelse af jordbunden og grundvandet. I maj 2011 konstaterede ARPAV (det regionale agentur for miljøbeskyttelse) i Treviso tilstedeværelsen af kviksølv i brøndene i kommunerne Preganziol, Treviso, Casier og Quinto. Ifølge de offentliggjorte tal var koncentrationen af kviksølv større end de tilladte værdier i hele 137 brønde ud af 518. Denne meget alvorlige situation, der naturligvis har ført til et forbud mod at anvende brøndene på grund af de direkte konsekvenser for borgernes sundhed, vil ifølge eksperterne først kunne udbedres om mindst 10 år.

Er Kommissionen, der i øjeblikket skulle være i færd med at vurdere de af medlemsstaterne tilvejebragte områdeplaner for vandområdedistrikterne for i medfør af artikel 18 i direktiv 2000/60/EF at offentliggøre rapporten om gennemførelsen af direktivet i 2012, bekendt med førnævnte alvorlige kendsgerninger, og hvordan vurderer den dem? Hvilke foranstaltninger agter den at iværksætte i forhold til Rådet for at frigøre det vigtige og absolut nødvendige direktiv om rammebestemmelser om beskyttelse af jordbunden[1], der stadig er blokeret i Rådet, og som Europa-Parlamentet vedtog under førstebehandlingen i november 2007 — et direktiv, der ikke alene tager højde for en kortlægning af de forurenede områder, men som også forpligter medlemsstaterne til at rense dem?

EFT C 180 E af 21/06/2012