Parlamentin kysymys - E-010520/2011Parlamentin kysymys
E-010520/2011

Pohjavesien saastuminen Veneton alueella

Kirjallisesti vastattava kysymys E-010520/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Andrea Zanoni (ALDE)

Eurooppa on maanosa, jossa on runsain mitoin makeaa vettä mutta joka uhkaa kärsiä tulevaisuudessa juomaveden puutteesta. Kyseessä on paradoksaalinen tilanne, jonka syynä on entistä useammin toistuva pohjavesien pilaantuminen eri jäsenvaltioissa, kuten Italiassa etenkin Veneton alueella.

Yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 2000/60/EY mukaan jäsenvaltioiden on sisällytettävä vesipiirien hoitosuunnitelmiinsa toimenpideohjelma pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Vain neljä vuotta ennen kyseistä määräaikaa Veneton pohjavesien laadullinen tilanne on erittäin huolestuttava.

Alueen paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana sallineet alueen sääntelemättömän maankäytön ja hyväksyneet useita kaatopaikkahankkeita, kuten Tirettan ja Padernellon entisen SEV:in kaatopaikat ja Paesen kunnassa (TV) sijaitsevan Castagnolen Ecoidrojetin kaatopaikan, joissa Italian valtion metsänvartijoiden mukaan on käsitelty myös laittomia jätteitä. Tämä on johtanut maaperän ja pohjavesien huomattavaan pilaantumiseen. Alueellinen ympäristönsuojeluvirasto ARPAV löysi toukokuussa 2011 Preganziolin, Casierin ja Quinton kunnan kaivoista elohopeaa. Saatujen tietojen mukaan 137 kaivossa 518:sta mitattiin sallitut rajat ylittäviä elohopeapitoisuuksia. Vakava tilanne on johtanut kaivojen käyttökieltoon, kun otetaan huomioon kansalaisten terveydelle suoraan aiheutuvat seuraukset. Asiantuntijoiden mukaan tilanteen korjaantuminen vie ainakin kymmenen vuotta.

Onko komissio, joka arvioi parhaillaan jäsenvaltioiden toimittamia vesipiirien hoitosuunnitelmia direktiivin täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen laatimiseksi vuoteen 2012 mennessä (direktiivin 2000/60/EY 18 artiklan mukaisesti), tietoinen tilanteesta, ja mitä mieltä se on esitetyistä vakavista seikoista? Mihin toimiin se aikoo ryhtyä neuvoston suhteen erittäin tärkeän ja ehdottoman välttämättömän maaperän suojelun puitteista annettavan direktiivin[1], jonka käsittely ei ole edennyt neuvostossa ja jonka Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä marraskuussa 2007, käsittelyn vauhdittamiseksi, kun otetaan huomioon, että direktiivissä säädetään pilaantuneiden alueiden kartoittamisen lisäksi jäsenvaltioiden velvollisuudesta kunnostaa kyseiset alueet?

EYVL C 180 E, 21/06/2012