Parlamentsfråga - E-010520/2011Parlamentsfråga
E-010520/2011

Föroreningar av grundvattnet i Venetien

Frågor för skriftligt besvarande E-010520/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Andrea Zanoni (ALDE)

Europa är en kontinent som är oerhört rik på sötvatten men som riskerar att lida stor brist på dricksvatten. Detta är en verklig paradox som beror på att grundvattnet förorenas allt oftare i flera medlemsstater som Italien, framför allt i regionen Venetien.

Enligt ramdirektivet om vatten 2000/60/EG måste medlemsstaterna införa ett åtgärdsprogram i sina förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten i syfte att uppnå en god grundvattenstatus till år 2015. Bara fyra år innan denna tidsfrist går ut är kvaliteten på grundvattnet i Venetien dock oroväckande låg.

Under de senaste 30 åren har de lokala, regionala och provinsiella myndigheterna tillåtit en okontrollerad urbanisering av territoriet och godkänt flera deponier som Tiretta, f.d. SEV i Padernello och Ecoidrojet i Castagnole i kommunen Paese (i provinsen Treviso). Enligt uppgift från den italienska skogsbruksmyndigheten (Corpo forestale dello Stato) har man här även bortskaffat olagligt avfall, vilket har lett till en enorm markförstöring och försämring av grundvattnet. I maj 2011 upptäckte den regionala miljöskyddsbyrån i Treviso (ARPAV) att det fanns kvicksilver i brunnarna i kommunerna Preganziol, Treviso, Casier och Quinto. Enligt de offentliggjorda uppgifterna var kvicksilverhalten högre än de tillåtna värdena i 137 av 518 brunnar. Detta är en mycket allvarlig situation som givetvis har lett till ett förbud mot att använda brunnarna, med tanke på vilka direkta konsekvenser som detta skulle få för medborgarnas hälsa och att det, enligt experterna, kommer att ta minst 10 år att sanera brunnarna.

Kommissionen borde just nu vara i färd med att bedöma de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten som medlemsstaterna har presenterat för att utarbeta genomföranderapporten under 2012 (enligt artikel 18 i direktiv 2000/60/EG). Känner kommissionen till de allvarliga händelser som beskrivs ovan och vad anser kommissionen om dem? Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta gentemot rådet för att gå vidare med det mycket viktiga och helt nödvändiga ramdirektivet för markskydd[1]? Detta direktiv blockeras fortfarande av rådet och antogs av parlamentet vid första behandlingen i november 2007. I detta föreskriver man dels ett inrättande av ett register över förorenade områden, dels ett krav på att medlemsstaterna ska sörja för att de saneras.

EGT C 180 E, 21/06/2012