Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 59kWORD 29k
30 Νοεμβρίου 2011
E-011250/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011250/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Martin Ehrenhauser (NI)

 Θέμα: Επιπτώσεις για τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών σε ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων, σε σχέση μεταξύ άλλων με την εμφάνιση νέων παρόχων ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης θέσεων όπως η Google
 Γραπτή απάντηση 

Η πρόσφατη επιβεβαίωση της Google ότι αναπτύσσει ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων (ΗΣΚ) για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR)(1) δίνει νέο νόημα στην έκκληση του Κοινοβουλίου «να πραγματοποιηθεί ανάλυση … των δεδομένων PNR που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα από πηγές που δεν καλύπτονται από διεθνείς συμφωνίες, όπως συστήματα κράτησης θέσεων σε υπολογιστή που βρίσκονται εκτός ΕΕ»(2).

1. Έχει πραγματοποιήσει η Επιτροπή την εν λόγω ανάλυση; Πότε θα ανακοινώσει η Επιτροπή τα αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο;

2. Έχει εξετάσει η Επιτροπή τις τεχνικές ή πολιτικές συνέπειες που θα επιφέρουν πιθανοί νέοι πάροχοι ΗΣΚ όπως η Google, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες από τους παραδοσιακούς παρόχους ΗΣΚ;

3. Έχει συζητήσει η Επιτροπή με τη βιομηχανία ΗΣΚ, συμπεριλαμβανομένης της Google, κατά πόσον θα πρέπει να εγκρίνει μια βέλτιστη πρακτική για αιτήματα κυβερνήσεων που θα αφορούν φιλοξενούμενα δεδομένα(3), ή για το ποιες πολιτικές θα πρέπει να εγκριθούν όσον αφορά την κοινοποίηση δεδομένων που φιλοξενούνται από ΗΣΚ ύστερα από αιτήματα κυβερνήσεων; Εάν όχι, για ποιον λόγο;

4. Έχει διενεργήσει έρευνα η Επιτροπή σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση των προμηθευτών ΗΣΚ με α) τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων του κώδικα συμπεριφοράς για τα ΗΣΚ ή β) την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ιδίως όσον αφορά την ανάκτηση δεδομένων από χρήστες ΗΣΚ εκτός ΕΕ; Εάν όχι, για ποιον λόγο;

5. Έχει ορίσει η Επιτροπή κάποιο σημείο επαφής ή έχει θεσπίσει διαδικασίες για την εξέταση καταγγελιών που υποβάλλονται από ιδιώτες σχετικά με παραβιάσεις του κώδικα συμπεριφοράς για τα ΗΣΚ; Εάν ναι, πώς δημοσιοποίησε η Επιτροπή το εν λόγω σημείο επαφής και τις διαδικασίες για την εξέταση τέτοιων καταγγελιών; Εάν όχι, για ποιον λόγο;

(1)Jeremy Wertheimer (Αντιπρόεδρος, Travel, ITA Software by Google), απάντηση σε ερώτηση στο συνέδριο PhoCusWright, 16 Νοεμβρίου 2011, http://conference.phocuswright.com/program_sessions/1257.
(2)Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά (P7_TA(2010)0144).
(3)Βλ. παραδείγματος χάρη http://www.google.com/transparencyreport.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 180 E, 21/06/2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου