Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 43kWORD 70k
30 november 2011
E-011250/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-011250/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Martin Ehrenhauser (NI)

 Angående: Konsekvenser för EU:s och Förenta staternas PNR-avtal om datoriserade bokningssystem, inklusive nya leverantörer av datoriserade bokningssystem (CRS) som Google
 Skriftligt svar 

Googles senaste bekräftelse på att företaget håller på att utveckla ett nytt datoriserat bokningssystem (CRS) för passageraruppgifter (PNR)(1) ger ny betydelse till parlamentets krav på ”en bedömning av … passageraruppgifter som kan vara tillgängliga från andra källor som inte omfattas av internationella avtal, till exempel datoriserade bokningssystem som är förlagda utanför EU”(2).

1. Har kommissionen redan gjort en sådan bedömning? När kommer kommissionen att göra dess resultat tillgängliga för parlamentet?

2. Har kommissionen övervägt de tekniska eller politiska följderna av eventuellt inträde av sådana nya leverantörer av datoriserade bokningssystem såsom Google, som kan använda olika tekniska plattformar från äldre leverantörer av datoriserade bokningssystem?

3. Har kommissionen diskuterat med CRS-företagen, inklusive Google, frågan om huruvida man ska införa en bästa praxis för statliga begäran för tillgång till lagrad information(3) eller frågan om vilken politik som bör antas med avseende på upplysningar om statliga begäran om tillgång till information som är lagrad i datoriserade bokningssystem? Om så inte är fallet, varför inte?

4. Har kommissionen genomfört någon undersökning om det hos CRS-leverantörer finns överensstämmelse, eller brist på överstämmelse, med a) dataskyddsbestämmelserna i uppförandekoden för datoriserade bokningssystem, b) direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, i synnerhet när det gäller hämtning av data genom bokningssystemet av användare som befinner sig utanför EU? Om så inte är fallet, varför inte?

5. Har kommissionen utsett en kontaktpunkt eller infört rutiner för hantering av klagomål från enskilda om överträdelser av uppförandekoden för datoriserade bokningssystem? Om så är fallet, har kommissionen offentliggjort denna kontaktpunkt och rutiner för hantering av klagomål? Om så inte är fallet, varför inte?

(1)Jeremy Wertheimers (Vice chef, Resor, ITA Software by Google) svar på en fråga under PhoCusWright-konferensen den 16 november 2011, http://conference.phocuswright.com/program_sessions/1257.
(2)Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om inledandet av förhandlingar om avtal om passageraruppgifter med Förenta staterna, Australien och Kanada P7_TA(2010)0144.
(3)Se t.ex. http://www.google.com/transparencyreport.

Frågans originalspråk: ENEGT C 180 E, 21/06/2012
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy