Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-011338/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-011338/2011

  Συμμόρφωση της ισχύουσας πολωνικής νομοθεσίας κατά την περίοδο 2004-2009 με τις οδηγίες 2003/96/ΕΚ και 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011338/2011
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 117 του Κανονισμού
  Konrad Szymański (ECR)

  Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιφάσεις που διαπιστώνονται στις ερμηνείες των διοικητικών δικαστηρίων όσον αφορά τη φορολογία των λιπαντικών ελαίων ως ενεργειακών προϊόντων, θα μπορούσε η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  ΕΕ C 180 E, 21/06/2012