Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 45kWORD 30k
2 Δεκεμβρίου 2011
E-011338/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011338/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)

 Θέμα: Συμμόρφωση της ισχύουσας πολωνικής νομοθεσίας κατά την περίοδο 2004-2009 με τις οδηγίες 2003/96/ΕΚ και 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου
 Γραπτή απάντηση 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιφάσεις που διαπιστώνονται στις ερμηνείες των διοικητικών δικαστηρίων όσον αφορά τη φορολογία των λιπαντικών ελαίων ως ενεργειακών προϊόντων, θα μπορούσε η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Αιτιολογείται, βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, το γεγονός ότι η Πολωνία θέσπισε στην εθνική της νομοθεσία, κατά την περίοδο 2004-2009, ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των ενεργειακών προϊόντων (λιπαντικά έλαια) που ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 4, στοιχείο β), πρώτη περίπτωση, της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, χωρίς να προβλέψει ξεχωριστό φόρο για τα εν λόγω προϊόντα, χαρακτηρίζοντάς τα ως προϊόντα υποκείμενα στο εναρμονισμένο σύστημα των ειδικών φόρων κατανάλωσης (προϊόντα που υπόκεινται σε εναρμονισμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης), προβλέποντας ταυτόχρονα απαλλαγή μιας σειράς προϊόντων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με την επιφύλαξη της τήρησης ορισμένων προϋποθέσεων;
2. Κατά τη χρονική στιγμή της θέσπισης στην εθνική της νομοθεσία ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των λιπαντικών ελαίων που προορίζονται για άλλες χρήσεις από εκείνες των καυσίμων κίνησης και των καυσίμων θέρμανσης, εφάρμοσε η Πολωνία τη διαδικασία που απορρέει από το άρθρο 20, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου;
3. Έχει η Πολωνία το δικαίωμα να επικαλείται το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-145/06 και C-146/06, για τον ελεύθερο καθορισμό των απαιτούμενων προϋποθέσεων ώστε να δικαιούται να απαλλάσσει από την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης τα λιπαντικά έλαια που πωλούνται στην Πολωνία για άλλες χρήσεις από εκείνες των καυσίμων κίνησης και των καυσίμων θέρμανσης;
4. Δυνάμει των ανωτέρω οδηγιών της Ένωσης, είναι δυνατή η αντιμετώπιση μη εναρμονισμένων προϊόντων ως εναρμονισμένων προϊόντων για τα οποία έχει προβλεφθεί η δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής τους με την επιφύλαξη της τήρησης ορισμένων προϋποθέσεων, οι οποίες καθορίζονται ελεύθερα από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος;
5. Εγκρίνοντας τον νόμο της 23ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και επιβάλλοντας ειδικό φόρο κατανάλωσης στα λιπαντικά έλαια που προορίζονται για άλλες χρήσεις από εκείνες των καυσίμων κίνησης και των καυσίμων θέρμανσης, και τούτο βάσει απόφασης που εξέδωσε το Δικαστήριο, πληρούσε η Πολωνία τις απαραίτητες προϋποθέσεις όσον αφορά την τήρηση του κοινοτικού δικαίου, ειδικότερα των άρθρων 25 και 90 της Συνθήκης ΕΚ;
6. Ενδιαφέρεται η Επιτροπή για το συγκεκριμένο πρόβλημα; Κατά την άποψη της Επιτροπής, έχουν εφαρμοστεί με ορθό τρόπο από την Πολωνία οι οδηγίες 2003/96/ΕΚ και 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου;
7. Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει μέτρα –και εάν ναι, ποια– για την πρόληψη οποιασδήποτε παραβίασης του δικαίου, κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι διατάξεις σχετικά με τα ενεργειακά προϊόντα που προορίζονται για μη ενεργειακές χρήσεις να μην παρακωλύουν τις νόμιμες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών και να μην είναι επιζήμιες για την ανταγωνιστικότητα άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη της Ένωσης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PLΕΕ C 180 E, 21/06/2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου