Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 39kWORD 74k
2. joulukuuta 2011
E-011338/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys E-011338/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)

 Aihe: Vuosina 2004–2009 voimassa olleiden Puolan säännösten yhdenmukaisuus neuvoston direktiivien 2003/96/EY ja 92/12/ETY kanssa
 Kirjallinen vastaus 

Ottaen huomioon hallinto-oikeuksien tulkinnoissa esiintyvät energiatuotteiden, kuten voiteluöljyjen, verotusta koskevat ristiriitaisuudet, pyydän Euroopan komissiota vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Perusteliko neuvoston direktiivin 92/12/ETY 3 artiklan 3 kohta Puolan kansallisessa lainsäädännössä vuosina 2004–2009 neuvoston direktiivissä 2003/96/EY 2 artiklan 4 kohdan b alakohdassa ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittujen energiatuotteiden (voiteluöljyjen) valmisteverolla verottamisen, mikäli jäsenvaltio ei kyseisissä määräyksissä ole määrännyt erillistä veroa ja on luokitellut kyseiset tuotteet valmisteiksi, jotka kuuluvat yhtenäisen valmisteverojärjestelmän piiriin (valmisteveron alaiset yhdenmukaistetut tuotteet), mutta sen sijaan vapautti niiden tietyn osan valmisteverosta, mutta vain tietyin ehdoin?
2. Toimeenpaniko Puola neuvoston direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn ottaessaan käyttöön muihin kuin lämmitys- ja polttoainekäyttöön tarkoitettujen voiteluöljyjen valmisteveron kansallisissa säädöksissä?
3. Voiko Puola viitatessaan neuvoston direktiivin 92/12/ETY 3 artiklan 3 kohtaan ja yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon yhdistetyissä asioissa C-145/06 ja C-146/06 vapaasti määritellä voimassa olevat ehdot, joita sovelletaan muihin kuin lämmitys- ja polttoainetarkoituksiin Puolassa valmistettujen ja myytyjen voiteluöljyjen verovapautuksiin?
4. Voiko yllä mainittujen yhteisön direktiivien nojalla kohdella yhdenmukaistamattomia valmisteita samoin kuin yhdenmukaistettuja valmisteita, joihin voidaan soveltaa verovapautuksia vapaasti jäsenvaltiossa määritellyin lisäehdoin?
5. Täyttikö Puola tarpeelliset ehdot yhteisön lainsäädäntöä, erityisesti EY:n perustamissopimuksen 25 ja 90 artikloja kunnioittaen, hyväksyessään 23. tammikuuta 2004 annetun valmisteverolain ja määritellessään valmisteveron voiteluöljyille, joita käytetään muihin kuin lämmitys- ja polttoainetarkoituksiin ja perustellessaan sitä yhteisöjen tuomioistuimen tuomiolla?
6. Onko Euroopan komissio käsitellyt edellä mainittua ongelmaa ja onko Puola toimeenpannut asianmukaisesti neuvoston direktiivit 2003/96/EY ja 92/12/ETY?
7. Aikooko Euroopan komissio ryhtyä ja millaisiin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä lainsäädäntöön kohdistuneita rikkomuksia vastaan, jotta muihin kuin energiakäyttöön käytettyjä energiatuotteita koskevat määräykset eivät vaikeuttaisi valtioiden välistä laillista kaupankäyntiä eivätkä johtaisi kilpailukyvyn heikentymiseen Euroopan unionin muiden toimijoiden rinnalla?

Kysymyksen alkukieli: PLEYVL C 180 E, 21/06/2012
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö